AKTUELLT

Det är osäkert vad politiken vill långsiktigt med båtvarven. Mycket tyder på att vi får flytta till området söder om Kungsängsbron. Diskussionen har ju pågått  i ca 10 år.

USFS samarbeteskomittté presenterade en informationstidning och ett remissyttrande  i frågan 2014, länkar nedan. 


USFS - remissyttrande 2014


USFC - planbeskrivning


Januari 2023 publicerade Uppsala kommunen nyhetsbrev om båtlivet i kommunen med planer för Kvateret Varvet och ev ny uppställningsplats som kan komma att beröra FSS:


Uppsala kommun - Båtlivet i Uppsala 
UPPTAGNING och SJÖSÄTTNING


Årets upptagning  görs fredagen den 29/9 med start kl 07.00.  


Anmälan om upptag skickas till info@fyrissegelsallskap.se senast 13/9. Detta är också sista dag för betalning av upptagsavgiften samt övriga avgifter, se utskick per mejl.  Turordning för upptagning anslås på varvet och meddelas per e-post. Turordning för årets upptag finns också här.


Datum för sjösättning 2024 meddelas när fastsällt.


För sällskapets ekonomi (kran- och traktorkostnader som ska betalas) är det bra om alla som kan tar upp/sjösätter med sällskapet vid dessa tillfällen.

Lista med turordning att passa för lyft skickas ut och sätts upp på anslagstavlan på varvet ca en vecka i förväg.

Obs: Inför lyft - se till att din båtvagn är i ordning (pumpade däck mm) och täckställningen öppnad så vagnen lätt kan dras ut eller köras in.


Anmälan till info@fyrissegelsallskap.se och betalning måste göras för deltagande vid både sjösättning och upptagande. Endast medelemmar som anmält upptag/sjösättning och erlagt avgifter får sin båt lyft. ÅRSMÖTE  

Årsmöte 2023 hålls onsdag den 20/9. Tid och plats meddelas per e-post när fastställt.


STÄDNING AV VARVET

Allmän obligatorisk varvsstäddag inför upptagning genomförs lördag 23/9, kl 11-15ARTIKLAR och AKTUELLT


Havsmiljöinstitutet har genomfört en nationell inventering av fritidsbåtshamnar i Sverige. Totalt har 2654 identifierats med namn och kommuntillhörigighet. En sammanställning kan hämtas här: 


Havmiljöinstitutet, frititidsbåtshamnarUNT artiklar: